ISLÁM – SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ.

 

Invaze utečenců vyvolává nejen vášnivé diskuze, zda pro nebo proti. Vyvolává také strach. A to velký strach. Protože nejde jen o nějaké utečence, běžence… Mnozí z nás bytostně cítí, že jde o víc. O mnohem víc. Také můj vnitřní radar mi říká, že nejde o věc nahodilou, náhodnou. Je to celé někým řízené a chtěné, vyvolané a organizované. Nemám o tom nejmenších pochyb. Pokud by tomu tak nebylo, utečenci, obzvláště ti muslimští, by snad – dle mého soudu – raději utíkali do  jiných krajin. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a tak dále, a tak podobně. Tam by byli mezi svými. Ale ne – oni obsazují Evropu. Invazním a okupačním způsobem. Nechtějí být a žít mezi svými – jednoduše zabírají cizí území. Obsazují nás a my jen mlčky přihlížíme…

Nevěřte kecům politiků, že jim musíme pomoci. Vždyť jsou to jen chudáci běženci, kteří utíkají před válkami a bídou, před genocidou a násilím… Dokonce ministryně zahraničí Evropské unie madam Frederica Mogherini veřejně prohlásila: „Islám do Evropy patří, je budoucností EU.“

Fakt nevím, zda to myslí vážně, zda také jen slouží dirigované propagandě někoho v pozadí všeho tohoto dění, nebo zda je skutečně jen tak málo informovaná…

Ano, souhlsím s ím, že je potřeba pomáhat. Rozhodně však ne způsoem, jak se to chystají dělat vlády a politici. Tito jen plní příkazy těch, kteří tuto destabilizaci vyvolali a řídí ji. Jak pomáhat, o tom trošku později.

Blafy o tom, že nejsou všichni stejní, že většina je umírněná, že to nejsou radikálové – tak to jsou nestravitelné blafy pro každého, kdo se zajímá o tuto problematiku. To, co se děje, by mělo každého  přivést k přemýšlení, a každý by se měl vážně začít zamýšlet, o co tu vlastně jde.

Umírněný islám neexistuje. Už ze své podstaty nemůže existovat. S umírněností muslimů můžeme počítat jen do té doby, pokud si neupevní své postavení v komunitě té které země. V jejich podmínkách nemůže být řeč o nějaké toleranci nebo umírněnosti. Muslimové absolutně nemají zájem integrovat se do společnosti, kterou začali obsazovat. Vznikají geta, které postupně doslova požírají velká města. Do takového geta není radno vstoupit nemuslimovi. Mám osobní zkušenost z Perpignanu. Je tam arabská čtvrť. Chtěla jsem navštívit jeden středověký chrám, ale bohužel cesta  vedla skrz arabskou čtvrť. Všude špína a hnus a smrad. Oni si s odpadky hlavu nelámou, sypou to snad rovnou z oken. Energie toho místa (genius loci) byla temná, těžká, skoro jsem ani dýchat nemohla – jediné co jsem mohla dělat, bylo otočit se utéct do civilizovanějších částí města.

To je první krok. Upevnit svou komunitu v dané krajině či státu, či městě. Oni se nechtějí začlenit do společnosti, naopak, radikalizují se. Do jejich komunit pak nemá přístup normální občan, ba co víc – ANI POLICIE. V takto silných komunitách se prosazuje právo šaríja a je úplně jedno v jak moc demokratické zemi jsou.

Co znamená zákon šaríja – víme to vůbec?

Tak především jde o pravidla soužití, o vztah mezi společností  a komunitou. Zásadní pravidla tohoto naprosto barbarského a zrůdného zákona ze sedmého století jsou tyto:

1.    Muslim nikdy nesmí dostat trest smrti za vraždu nemuslima. Takovýto trest dostane jen v případě, že zavraždí muslim muslima.

2.   Nemuslimové jsou lidé podřadní, lidé druhé kategorie, a nemají stejná práva jako muslimové. Pokud ti muslim řekne, že Alláh je jediný bůh a ty jej musíš přijmout a stát se muslimem, ale ty to odmítneš, tak tento muslim má nejen právo, ale i povinnost tě zabít.

3.   Muslim se nikdy nesmí zúčastňovat ani oslavovat svátky, jako jsou například naše Vánoce, Velikonoce a tak dále, dokonce ani obřadů, jako jsou například pohřby.

4.   Kupovat a konzumovat alkohol a vepřové maso je naprosto tabu. Zapomeňte na grilování, na pití piva či jiného alkoholu. Pokud se islám v naší vlasti zahnízdí, je tomuto všemu konec.

5.   Je zakázáno stavět nové kostely či náboženské budovy. Kromě mešit, samozřejmě. V místě, kde stojí mešita, je zakázáno stavět vyšší budovy než je výška mešity.

6.   Nemuslim nikdy nesmí vládnout. A to ani nemuslimským menšinám! Naše zákony neuznávají – mají přece svoje vlastní zákony…

7.   Za homosexualitu je okamžitý trest smrti. Bez diskuze.

8.   Neexistuje žádný limit pro vstup do manželství. Jistě, ženy do toho nemají co mluvit. Muž se může oženit třeba i s jednoročním batoletem. Ale na sex si musí počkat, až dovrší děvče 9 let.

9.   Pokud se manželka bouří a nechce svého manžela poslouchat, znamená to, že se ruší povinnost starat se o ženu a muž ji může bít, týrat, krutě s ní zacházet, násilím ji držet ve společné domácnosti, nebo ji i zabít – a nic se neděje, všechno je O.K. Je samozřejmé, že žena nemá stejná práva jako muž. Žena je muži podřízena, je také méně cennou bytostí.

10.Svědectví ženy před soudem má jen poloviční váhu. Pokud byla žena znásilněna, potřebuje 4 mužské svědky, jinak to mají muslimové za pohádku, pouhý mýtus. Takovouto ženu jednoduše uvrhnou do vězení. 

Toto je jen něco málo faktů o šaríji. Všeobecně – podle různých výzkumů ze zemí, kde se již muslimové zabydleli – nedochází k integraci muslimů do společnosti, ale k jejich radikalizaci. Většinovou společnost, obyvatelstvo země, ve které žijí, považují za nepřátele. Tolerance je podle nich slabost. Hněv a agrese naopak velký klad a plus. Považují nás za méněcenné bytosti. Pokud se v některé zemi dostatečně uchytí a nedej Bože se stanou většinou,  pak Bůh s námi! Buďte si jisti, že pogromy a vyvražďování budou na denním pořádku. Zabít nemuslima není přece vražda, ale záslužný čin.

Lidé, probuďte se! Nenechme si vzít naši zemi! Nevěřte, že utečenci jsou jen ubozí chudáci, kteří potřebují pomoci. Ano, potřebují pomoc – tak jim pomáhejme! Ale v jejich zemích. Tam, kde jsou doma! Pochopte, že utečenci tohoto typu, kteří v těchto dnes zaplavují Evropu, jsou okupační armádou, kterou někdo vyslal a všechno řídí, aby destabilizoval Evropu a demokracii. 

Teď prosím všechny křesťany, kteří toto čtou. Odpusťte mi, pokud jsem i já radikální. Nemůžu jinak. Můžu soucítit s trpícími, ale nemůžu souhlasit s tím, co se děje, nemůžu podporovat ducha zla, destrukce a smrti. Prosím, odpusťte…

Ale my, věřící, nejsme bezmocní. Jsme to právě my, křesťané, kteří můžou nejvíce a nejúčinněji pomoci. Naší zbraní je modlitba. Islám je jediné náboženství ve světě, které je plně pod mocí a diktátem Zlého. Ježíš řekl, že někteří zlí duchové se nedají vyhnat jinak, než půstem a modlitbou. Toto je ten případ. Duch islámu je mimořádně silný. Pojďme se modlit a postit. Za obrácení muslimů, za vítězství Ducha Božího nad duchem islámu. Postit se je potřeba alespoň ve středu a v pátek. Anebo jenom v pátek – pro ty, kteří si na to netroufají. Půst není nic strašného. Nejlepší je půst o chlebu a vodě. Chleba, případně pečiva,  se můžeme najíst dosyta. Není potřeba hladovět. Kdo nemůže držet půst, třeba ze zdravotních důvodů, ať si něco během dne odřekne, ať se něčeho vzdá. Například oblíbený pořad v televizi, nebo něco, co vyžaduje sebezapření. Možná neuvidíme okamžité výsledky našeho snažení, ale je možné, že tímto zachráníme naši kulturu. To už nechme na Pánu Bohu…

Tohle všechno se neděje náhodou. S úžasem zjišťuji, že to všechno je předpovězeno.

Například posleství Pána Ježíše Krista ze dne 18. února 2012. Je to 349 poselství. Cituji doslova:

"Všichni z vás budou ochraňováni, ale budete mít odpovědnost k ostatním. Pozorujte nyní, jak evropské země podlehnou diktatuře, která nebude o nic lepší, než za dnů Hitlera. Světová skupina připravila plány k ovládnutí každé země v Evropě. Babylon se zhroutí, jak bylo předpověděno."

Celé poseství zde: varovani.org/html2/349.html

 

Další poselství je ze dne 16. května 2012, poselství číslo 431. Krátký výňatek:

"Začne to v Evropě.

Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase zataženo do této tragédie, jako tomu bylo v minulosti již dvakrát.

Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne Řecko se značným dopadem ve Francii.

Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Iránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta."

Celé poselství zde: varovani.org/html2/431.html

 

Do třetice uvádím úryvek s velmi důležitého poselství, které se týká vystoupení Antikrista, a které doporučuji přečíst celé (varovani.org/html2/661.html).

"Válečné konflikty na Středním východě se zrychlí a rozšíří. Budou v nich zapojeny Západ i Východ. Chaos ukončí muž míru, šelma, antikrist. Postupem času mnozí uvěří, že je Bůh, Mesiáš, tak mocný jim bude připadat. Jeho moc mu bude propůjčena otcem zla, Satanem.

Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných. Ze svých nemocí budou vyléčeni dočasně a lidé uvěří, že jeho moc pochází z nebe. Uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. Uvěří, že přichází, aby připravil svět na novou éru a že Druhý příchod se uskutečňuje před jejich očima."

Od islámu se nedá očekávat žádná lidskost, ani soucit, ani láska k bližnímu. To proto, že islám je náboženstvím temných sil - satanovo náoženství. Muslimy od malička učí lhát, zabíjet, povyšovat se nad druhé. Bůh není milosrdný a milující otec. Je pouhým pánem a lidé jsou jeho otroci. Otrok svému pánu slouží a pán vládne - tak jaký by mohl být láskyplný vztah mezi Bohem a člověkem? To je to podstatné, zásadní rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. My, křesťané svého Boha známe, máme s Ním vztah, Bůh nám pomáhá a my můžeme Jeho Lásku a pomoc prožívat ve svém životě. Islám vznikl jako protipól křesťanství a křesťané jsou pro islám největším nepřítelem. 

Je všeobecně málo známé, že Evropa mohla být již od 17. století islámká. Dobrý Bůh již několikrát - na přímluvu Panny Marie - před islámem ochránil. Článek o vítězství křesťanských vojsk nad muslimy u Vídně v roce 1683 dám do samostatného článku - sledujte novinky. 

Pro nás, křesťany, je celá tato nepříjemná situace s utečenci obrovskou výzvou. Pán Ježíš nám předem řekl, kam to povede. Nepochybuji o tom, že třetí světová válka začala. Začalo obsazování Evropy, následovat bude destabilizace všech států, kde se uprchlíci usadí. Můžeme následky zmírnit. Nejen tím, že muslimy do naší vlasti nepustíme - což ale vinou našich politiků zřejmě nebude možné - ale hlavně modlitbami a oběťmi. Katolíci mají největší možnosti. Kromě modlitby růžence je například dobré na úmysl ochrany naší vlasti a Evropy obětovat také mše svaté. Modlitby, posty, obětování různých nepříjmností a problémů na tento úmysl. To znamená, že to, co ve svém prožívání života považuji za zlé, obtěžující, nepříjemné, jednoduše to přijmu a nabídnu Pánu jako oběť za probuzení a záchranu muslimů, za ochranu naší vlasti a tak podobně. Křesťané mohou na takovéto úmysly organizovat například modlitební řetězce, kdy se v každou hodinu někdo za daný úmysl modlí...

 

Nakonec chci ještě upozornit na dva dokumenty. První je svědectvím bývalého muslima. Poslouchala jsem to již minimálně desetkrát, a přece vím, že si to znovu poslechnu. Velmi důležité svědectví nejen pro křesťany. Pochopíte, jaký duch vládne islámu, jakým duchem jsou muslimové ovládáni…

Druhý dokument je svědectví o tom, jak se i muslim může obrátit k Ježíši Kristu. Je to pět svědectví. Ježíš se muslimům zjevuje – ve snech i ve vizích. Pochopíte, jak to tito obrácení křesťané mají mezi muslimy těžké, a přece – když už jednou Krista poznali, již Jej nikdy nezradí.