DESATERO ZÁSAD TEMNÝCH DUCHŮ

 

 

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site 

Marxizmus učí, že každý člověk se rodí dobrý, pouze je zkažen výrobními, tj. mezilidskými vztahy. Je to jeho největší lež, jejímž prostřednictvím se Satan snaží zatajit existenci necelého jednoho procenta jím řízených lidí. V mariánských zjeveních se o těchto jednotlivcích hovoří jako o lidech, jejich duše "pohlédly na tvář Satana" a jimž není pomoci.

Toto necelé jedno procento lidí je původcem a organizátorem všech neštěstí lidstva v dějinách. Smyslem jejich existence ve hmotnosti je snaha o duchovní proměnu k horšímu oněch více než 99% v jádru dobrých lidí, kteří by se bez existence "černých" mezi sebou vždy domluvili.

Tito mezi lidmi inkarnovaní "černí" jsou právě oněmi organizátory bojů za "světlé zítřky" všeho druhu, včetně náboženských, národních, svobodně tržních. Plodem revolučně organizovaných "světlých zítřků" se samozřejmě nakonec ukázalo být jedno nepřetržité utrpení všech 99% slušných lidí. "Temné" duchy v akci je možné rozeznat již podle toho, že správné vydávají "boj proti nespravedlnosti" nečistými prostředky. Ignorují základní duchovní princip, podle kterého nelze k čistému cíli dojít nečistými prostředky. Pro normálního člověka je těžko pochopitelné, že jakékoliv utrpení lidí je jejich cílem. Proto jsou na Zemi inkarnováni.

Temné záhrobí (peklo) není stvořeno Bohem a tím udržováno v existenci jeho vyzařováním (vůlí). Temné záhrobí si musí energii ke své existenci brát z energií jiných, které vysává. Jedinou dostupnou je ta, která je z lásky k lidem k nim vyzařována. Život je božský dar jednotlivci, z hlediska energetického spíše půjčka.

Lidé dostávají energii k životu v těle od Podstaty světa jako z lásky poskytnutou příležitost ke svému duchovnímu růstu. V tom jediném je smysl existence podivného tvora - člověka. Tuto energii všichni po částech pozbýváme, jestliže jakkoliv porušujeme Řád stvoření neboli vůli Stvořitele.

Ztrácíme ji tak, že v důsledku zpětného karmického dopadu samočinně přichází utrpení. Z odpadlé energie je pak živeno "peklo", takže i ta část reality, na jejíž existenci by Bůh energii k bytí neposkytl. Lidský odpad od Řádu stvoření tak dal vzniknout existenci temného nízkého záhrobí, z něhož se zpět na svět inkarnují temní duchové.

 

KONEC ÉRY TEMNÝCH DUCHŮ?

Současné předpeklí na Zemi skončí až tehdy, kdy obyčejní lidé začnou mít schopnost inkarnované temné duchy rozeznat. Pak, díky tomuto duchovnímu probuzení může nastat nová éra, onen "stříbrný věk lidstva". O začátek jeho nástupu probíhá v současnosti neviditelná "válka duchů o duše lidí na Zemi". Úsilí světlých duchů, duchovních vůdců lidstva, o probuzení lidí je podstatou současných společenských událostí, které si ovšem mnozí materializmem zatížení komentátoři vysvětlují jako operace nějakých spikleneckých entit.

Ve skutečnosti leží rovina tohoto zápasu ve vibrační hladině ducha, jinak řečeno duchovní vůdcové lidí (andělé strážní) se snaží aktivizovat ještě vnímavé lidi k zabránění blížící se katastrofy lidstva. Pod vliv "černých" se v česku dostalo již 70% lidí, kteří zčásti převzali některé níže uvedené "černé" principy myšlení. Současní inkarnovaní "černí", pokud se udrží u mediální moci, vedou všechny lidi Západu do masového utrpení.

Duchovní zápas o přežití "světlejších" lidí v současné vše zasahující krizi lidstva, které jako celek kráčí vstříc dosud nevídanému pádu, může skončit okamžikem, kdy bude prolomena informační blokáda ateistů (marxistů) a inkarnovaní "černí" se stanou viditelnými. Kdyby k prolomení nedošlo, nastolí následně rovnováhu živly jako nástroje Stvořitele. "Černé" lze snadno rozeznat od normálních lidí podle jimi žitého "desatera přikázání". Ovšem toho, jež pochází od Satana. Jakmile zásady satanského desatera veřejnost prohlédne a pochopí jejich hnací princip, stanou se "černí" pro zbývajících 99% lidí neškodnými. Lidovým výrazem pro temné duchy je "špatňák".

 

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site 

 

DESATERO SATANOVÝCH PŘIKÁZÁNÍ:

*V jakýkoliv smysl existence vesmíru a lidského života věřiti nebudeš! Vše existující je náhoda, není spravedlnosti, není posmrtného života, otázka po smyslu lidského bytí je irelevantní, nevědecká, nepřípadná. (V jednoho Boha věřiti budeš!)

 

*Co si za svůj idol neboli boha učiníš, to se i bohem stane! Jinými slovy, není žádného objektivního Boha, jsou jen naivní představy a pověry lidí. Z tohoto principu je odvozeno, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou! U druhých lidí jejich naivní představy respektuj, využij je, ale pro tebe je božské to, co ti přináší prospěch! (Neučiníš sobě obrazu Boha!)

 

*Všechny své zájmy mezi lidmi zaštiťuj Bohem nebo vyšším zájmem! Tak ti kryptovíra poloslepých poslouží k zamaskování vlastních zájmů! Neboli buď vždy a všude diplomatem, který něco jiného říká, něco jiného myslí a něco jiného koná! S cílem vlastního prospěchu. (Nevezmeš jména božího nadarmo!)

 

* Stále buď aktivní a ve spěchu, neboli pracuj, aby ses nemohl zamyslet! Zásada "čas jsou peníze" a stálý spěch je pro tebe darem, který tě chrání před zamyšlením nad tím, proč to všechno vlastně děláš, proč žiješ, proč okrádáš hloupějšího, když si jeho peníze do hrobu nevezmeš. Modlitby, meditace, kontemplace by ti mohly ukázat tvůj konec a tím tě znervóznět. (Pomni, abys den sváteční světil!)

 

* Ctít budeš jen ty lidi, kteří ti mohou být jakkoliv užiteční a jen dokud ti budou užiteční! Co s obtížnými rodiči, dětmi a příbuznými. Zvířata se v džungli o příbuzenství po dosažení dospělosti také nestarají! O předky a mrtvé už vůbec ne. (Cti otce i matku svou!)

 

*Zabij cokoliv a kdykoliv, je-li to pro tebe v čemkoliv výhodné (beztrestné)! Zabij, nebo budeš zabit je přece základní zákon džungle neboli přírody. Jakékoliv omezení je pověrečné opium slaboduchých! (Nezabiješ!)

 

*Vezmi si kdykoliv a cokoliv z hmotného, vše, co se ti hodí a co máš možnost vzít, když jsi silnější! V přírodě slabší také čekají až se lvi nažerou. Je to přírodní právo silnějšího. (Nepokradeš!)

 

* Na jakoukoliv potřebu sexu, která se v tobě probudí, máš přírodní právo těla! Tzv. láska k tomu není třeba, neboť je to nemoc smyslů skrze poruchu vnímání mozkem. (Nesesmylníš!)

 

*Pravda ve slovech je to, co je pro tebe v daný okamžik výhodné mluvit! Spravedlnost a ohled na zájmy druhých jsou chiméra slabých a hloupých! (Nepromluvíš křivého svědectví!)

 

*Máš-li dost síly nebo důvtipu, nebrání ti nic, aby ses bez ohledu na předsudky a vztahy nevzal rozkoš z jakékoliv ženy a jakýkoliv majetek slabších. V přírodě si silnější rovněž berou, co chtějí. (Nepožádáš manželky ani statku bližního!)

(Poznámka: v závorce jsou uvedeny zásady nezkomoleného božího desatera.)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

 

JEDINOU ZBRANÍ JE POZNÁNÍ.

Výše uvedené principy chování a myšlení "černí" duchové mezi normálními lidmi nikdy nevysloví. O to důsledněji se těmito axiomy myšlení řídí. Vzájemně se beze slov a organizovaných setkání poznají pohledem a vytvářejí tichá ideová "bratrstva" k olupování a mediálnímu ovládání ostatních, které považují za hlupáky. Z pozorování existence jakýchsi podivných mocenských a finančních her a souher událostí, z existence jakýchsi neviditelných záhadných vyvolených, kteří mezi sebe ctižádostivé diletanty neberou (na místní i světové úrovni) pak u příliš materialisticky myslících pozorovatelů fantazie vyvolává dojem o existenci spiknutí všemocných iluminátů, zednářů, ufounů či Židů. Z podprahových nevysvětlitelných podnětů vznikají všechny verze spikleneckého pojetí dějin.

Z praxe utajování v tisíciletých dějinách lidstva je ale známo, že žádné spiknutí ani žádnou lóži není možné někde utajit. Základní kryptologickou poučkou totiž je, že tajemství, které zná více než dva lidé, není tajemstvím. Ne tak desítky nebo stovky lidí. "Odhalovači" spiknutí iluminátů nepostřehli, že spojení těchto kruhů probíhá hlavně telepaticky v rovině ideové jednoty, jen málokdy a ojedin¨ěle v reálu. Jako informace u zvířat skrze informační pole.

Mafie temných duchů může jen tak dlouho negativně ovlivňovat lidstvo, dokud většina lidí neprohlédne duchovní podstatu jevů a skrze poznání se nenaučí tyto lidi identifikovat. Pak nastane konec jejich úspěchů a konec jejich pronikání do mocenských pozic všech lidských organizací, včetně církví. Porážku "černých" může přivodit jen poznání neboli otevření duchovního oka u většiny žijících lidí. Otevřené duchovní oko je projev onoho Ježíšova: Kdo z Boha je, slyší můj hlas! Neboli hlas spravedlnosti.

Dokonalou školou pro cvičení duchovního oka byl pro Čechy nejdříve protektorát, pak 50. léta a normalizace. Můj otec mi, když jsme se o charakter někoho přeli, říkal: "Ty mne nebudeš učit znát lidi! Ty jsi nezažil protektorát! Tehdy na poznání člověka záviselo přežití." Pak se ukázalo, že měl v odhadu vždy pravdu on a ne já. Ale vyučil jsem se. V "normalizaci" a "privatizaci" jsem se v lidech již pletl málo.

SKRYTÉ BUDE ODHALENO.

Každý snad pochopil, že výše uvedené "satanské desatero" je protikladem nezkřiveného původního křesťanského Desatera. Je dobré si to uvědomit, aby vyšlo najevo, koho jsou satanské desatero žijící lidé protihráči. Jeho nastavení jako diagnostického zrcadla vůči jakékoliv osobě je tak spravedlivým ukazatelem typu člověka, že vylučuje omyl odhadu.

Jakmile vycítím, že nějaký člověk žije byť jen jednu z výše uvedených zásad, vím, o koho jde. A co od něj v ostatních aspektech jednání a bytí mohu očekávat.

Moje znalost jeho skrytých úmyslů plně spoutává jeho akční možnosti, zbavuje ho sebevědomí a síly. Ze zkušenosti jsem poznal, že takoví lidé to rychle vycítí a spěšně se ode mne vzdalují. Jakmile rozhodující masa lidí prohlédne řídící principy Satanova přívrženců,je konec vlády "černých" v médiích, vědě a správě států. Žádný nový Hitler nemůže nikde projít. Teprve jasnozřivost masy lidí se hlas lidu stává hlasem božím a nastolí společenskou situaci, ve které se normální lidé bez válek a krizí na všem domluví.

Lidstvo je skrze takový duchovní pokrok, nikoliv skrze technologický rozvoj, postoupí do vyšší vývojové fáze. V té srovná své vztahy samo se sebou, s přírodou a tím i se Stvořitelem. Bude to konec éry podivných lidí, kteří se beze studu budou ptát: "Co je to spravedlnost? Já znám jen právo!" Protože kdo z Boha je, ten ji samozřejmě - někdo lépe, jiný hůře - cítí. Jen temní necítí nic.

Proto je pro ně typické, že u právních pojednávání svých lumpáren žádají: "Dokažte mi to!" Neboť nevěří v konečnou Spravedlnost, nevěří, že co je skryto, v čase přerodu bude odkryto!

 

Autor: Josef Staněk, vyšlo v časopisu Phoenix č. 5/2010

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site