MAGIE POHLEDU

 

 

Oči nám umožňují přijímat světlo, barvy a tvary, ale tento orgán není jen pasivním, přijímacím smyslem. Oči se mohou stát vyzařujícícmi, aktivními orgány, člověk může svým pohledem hovořit, vnukávat, ovlivňovat či přikazovat. proto lze vaše pohledy počítat do kategorie gest a podobně jako gesta je nutné pohled mírnit a kultivovat, aby jeho vliv byl jen příznivý.

První pravidlo zní - nikdy se nedívejte na člověka upřeně, abyste ho nepohlcovali: nemáte na to právo. Stejně tak není dobré dívat se na lidi pasivně, bez výrazu v očích. Budou se cítit zesláblí, unavení a okradení. Psychický vampyrismus existuje ve všech možných formách, v gestech, ve slovech, i v pohledech. Nekteří lidé, vědomě či nevědomě, rozvinuli svůj vampyrismus natolik, že svým pohledem mohou vycucnout veškerou vaší životní sílu. To jste možná často pozorovali. Jsou lidé, s nimiž se neradi setkáváte pohledem, protože jsou schopni paralyzovat vaše síly: cítíte, že vás ovládá jakási sevřenost, neklid, pocit trapnosti či touha odejít. Pamatujte si, že je třeba se kontrolovat a dbát na výraz svých očí. Během hovoru se sebe neustále ptejte: "Dávám, nebo beru?". Je dobré, když můžete dávat, a není špatné ani brát, protože nejdůležitější je vzájemná výměna. Od člověka, který neustále jen bere, se vám chce utéct. Vždyť se podobá zloději! Zatímco k člověku, který umí dávat a vyzařovat, vás to táhne, přitahuje, skrze něj odhalujete něco nového, harmonického a vznešeného.

 

 

Oči jsou dveřmi k vašim tajemstvím. Pokud nevíte, jak je uzamknout, stanete se zranitelnými, otevřenými pro druhé. Těmito dveřmi můžete proniknout také ke svým skrytým hlubinám. Během práce se svýma očima můžete tedy postihnout nové aspekty života. Pohyby očí odrážejí také vaše myšlení, emoce a sny.

Aby se lidé cítili svobodně, je velmi důležité dívat se na ně s láskou a dobrácky, ale bez dotěrnosti. Nesnažte se nutit je na váš pohled odpovídat a jednat podle vašeho přání. Člověk, který takovým způsobem přijímá projekci vaší vůle, cítí, že ho k něčemu nutíte, znásilňujete a už ho opravdu nic nedonutí, aby se vám otevřel. Tajemství přitahování lidí se skrývá v nezištné lásce, která se nikdy nesnaží něčí duši nebo srdce ovládnout násilím, i kdyby bylo oblečené v hávu ctnosti. Jak se tedy máte na druhé dívat? Bez povýšenosti, pohrdání, chtíče a podezíravosti. Bude-li váš pohled podezíravý, vzbudíte v lidech, kteří vás obklopují, stejnou myšlenku a váš život se stane nesnesitelným.

Lidé se během setkávání zpravidla dívají jeden na druhého neosobně, cize, a někdy dokonce nepřátelsky. Nemají-li zájem něčí pozornost upoutat, ani je nenapadne přidat svým očím výraz dobroty a jasu, které by mohly druhým pomoci. Je-li však někdo pohroužen do pochyb, hoře a zoufalství, máte prostřednictvím svého zraku možnost vrátit mu odvahu k životu. Setkáváte se s množstvím lidí, kterým můžete pomoci, když si je prohlížíte laskavými pohledy a posíláte jim pozitivní myšlenky, abyste je podpořili. V té chvíli si nedokáží uvědomit, co pro ně děláte, ale jejich duše a v nich přebývající duchovní bytosti mohou rychle přijmout to, co jste vyslali a tak se psychický stav těchto lidí zlepší.

 

 

Leckdy se ihned cítíte šťastní, uvolnění a sami nevíte proč. Je to jednoduché. Nestalo se vám někdy, že jste při chůzi po ulici potkali člověka, který se vám velmi zalíbil a k němuž jste mimoděčně vyslali pohled nebo pocit upřímné lásky? Tento člověk vás možná dokonce neviděl, ale dostal to, co jste mu tímto způsobem dali, a bezpochyby se začal cítit bohatší. Když vás tedy naráz zalije pocit štěstí, stane se to hlavně proto, že na vás pohlédlo Slunce nebo hvězdy, které k vám vyslaly paprsek lásky, jenž dostihnul vaše srdce.

Veškeré stvoření je naplněno vědomým životem - dokonce i rostliny mají pocit vděčnosti, soucitu. Při procházce známými lesy procházíte kolem stromů, kterým jste milí. Tyto stromy si vás jakoby prohlížejí pohledem plným lásky. Může se však stát, že se setkáte s nepřítelem. V tu chvíli budete mít pocit, jako by vás někdo uhodil, ranil. Všude na zemi se setkávájí skupiny lidí, jež uskutečňují jakousi vzájemnou výměnu. Totéž probíhá i v neviditelném světe: tam se také pohybujete ve skupině všelijakých bytostí, jedny vám posílají příznivé vlny, jiné zlé a škodlivé paprsky, a tím se vysvětlují mnohé vaše stavy. Síla pohledu je obrovská a stává se, že lidé onemocní proto, že na ně ve viditelném nebo neviditelném světě pohlédly se zlobou bytosti, které je nemilují.

Tolik tedy o tom, proč v lásce můžete hledět do očí druhého člověka přímo, upřeně. Budete-li však hledět někomu do očí bez lásky, bude se cítit uražený. Vtrhli jste na cizí území. Můžete se dívat na cizí tělo, to není považováno za zneužití. Ale jakmile se někomu upřeně díváte do očí, útočíte na jeho osobní svobodu, pronikáte bez pozvání do jeho nitra. Je vám dovoleno dívat se nejdéle tři sekundy, je vám rovněž dovolen nahodilý pohled, ale poté budete muset svoje oči odvrátit. Jinak bude druhý jedinec uražen a poraněn. Můžete bez dovolení uvidět jeho vnitřní tajemství.

 

 

Pouze při hluboké lásce se můžete dívat druhému do očí dlouhou dobu zpříma, protože láska je vlastně otevřenost. Když se zamilovaní dívají druhému do očí, probíhá setkání, které není setkáním těl. Nedobré pohledy musíte vyloučit.  Lidé se na zemi nepřátelskými pohledy neustále vzájemně ničí. V dávných dobách jeden nepřející pohled mohl přivést ke krvavé válce.

Při komunikaci se všemi bytostmi je zapotřebí vysílat k nim pohledy plné duchovní lásky podobně jako Slunce, které na vás každodenně pohlíží, vysílá životodárné paprsky. Osvícení pokládali hvězdu zvanou Slunce za oko samotného Boha. Užitím metod školy hojnosti budet moci zakoušet pohled vyššího vědomí a díky němu svůj život přetvořit.

Cesta k úspěchu začíná zkoumáním pohledu. Rozumí se samo sebou, že slovo pohled je zde užito jako symbol. Tímto slovem lze vyjádřit vše: pohled je promítání příznivých nebo zlých sil, temných nebo světlých energií. Abyste ničivé programy podvědomí neutralizovali, musíte se především naučit věnovat dobrý pohled všemu stvořenému: kamenům, planetám, hvězdám... Tehdy k vám osud vyšle své příznivé pohledy, které mohou neutralizovat všechno to, co se vám dostalo od vašich nepřátel v rovině fyzické, astrální či mentální, a to ve všech vašich vtěleních.

Pohled jako takový je příčinou mnoha událostí v životě! Láska, nenávist, nešťastné náhody - vše začíná pohledem. Muž uviděl ženu a zvláštně ji pohlédl do očí. A vida - ona se do něj zamilovala. Pohled se stal katalyzátorem karmických reakcí. Tento pohled zrodil řetěz všech následujících událostí. Stejně tak člověk, jenž po někom šlehnul škaredým pohledem, vyvolal nesoulad a konflikty. Podívejte se na roli pohledu ve svém rodinném či společenském životě a uvidíte, že mnohé závisí na tom, jak se lidé jeden na druhého dívají.

 

 

Dívat se na lidi správně je docela vědou: vliv pohledu na osud člověka ještě není dostatečně prozkoumán. Skrze pohled si lidé vyměňují programy podvědomí. V pohledu se soustřeďuje celá podstata bytosti, všechny snahy a veškerá skrytá přání. Kromě toho dává pohled svoji pečeť na vše, na čem se zastavil. Aby člověk svůj pohled změnil, musí změnit celý svůj život, svůj způsob myšlení, cítění, jednání, neboť skrze pohled se projevuje celý jeho charkter, temperament, jeho přednosti i nedostatky. Pohled promítá vnitřní stav na obrazovku vnějšího světa.

Když se na někoho rozzlobíte, máte ve zvyku tohoto člověka častovat zlým pohledem. Buďte optarní - vrhat nepřátelské pohledy není vhodné nikdy. V takových okamžicích raději oči přivřete a pokuste se přeměnit síly, které ve vás působí. Vrháním rozzlobených pohledů  vyzařujete síly, které se bez vašeho vědomí dávají do práce a někdy se obrátí proti vám.

Ovládat člověka pomocí očí je velmi snadné. Soustředěním energie celého těla do oblasti očí se tomu můžete také naučit. Oči se naplní energií a pak, když na někoho pohlédnete, vyjde tato energie z očí a dotyčného člověka spoutá, pronikne do jeho rozumu a vyvolá přechodné zastavení myšlení. Můžete samozřejmě donutit veškerou svoji energii, aby proudila očima, ale když to budete dělat, budete mít unavené oči, bude se vám těžko usínat. Proto lidé, kteří touží ovládat druhé, neznají klid.

 

 

Nehledejte moc nad druhými, neboť to není užitečné. Jediným užitkem je vláda nad sebou samým. Ovládáním druhých ničeho nedosáhnete, jen požitek pro své ego. Toto všechno je zlo. Zlo znamená užívání a utrácení své energie na ovládáni druhých. Kdo se snaží ostatní potlačovat, pokusí se udělat z vás otroka. Ale ten, kdo se stal pánem sebe sama, vám pomůže stát se vlastním vládcem a bude se snažit svůj psychologický vliv odstranit.

Ti, kdo dychtí po utlačování druhých a po manipulaci s nimi, mají oči lživé a zlé. Není v nich ani nevinná čistota, ani otevřenost. Budete pociťovat přitažlivost podobnou přitažlivosti drog nebo alkoholu. Budete pociťovat magnetické působení, které však bude zaměřeno na to, aby vás zotročilo, nikoliv osvobodilo.

Nikdy svoji psychickou energii nepoužívejte k utlačování ostatních. Snaha manipulovat druhými se může skrývat za různými maskami. Pocítili jste v sobě sílu. Uzdravili jste jednoho člověka, potom druhého... Můžete ze své schopnosti léčit druhé a pomáhat jim zpychnout. Může se jednat o lstivý trik vašeho ega. Jak se vás mohou dotknout nemoci jiných lidí, pokud v sobě nechováte lásku k nim? Pro vás má význam moc nad lidmi. Jestli můžete lidi léčit, můžete je i ovládat. Proto buďte opatrní, protože když k vám energie přichází, nacházíte se u nebezpečné hranice. Tuto sílu můžete upustit, ztratit ji. Když v sobě pocítíte energii, dbejte na to, aby zůstala vaším tajemstvím.

 

 

Také se snažte, abyste dlouho nepostávali se sklopenýma očima. Tím se svazujete s podzemními, pekelnými silami. Abyste spojení s těmito silami přerušili, zvedněte čas od času oči k nebi. Nelze se pochopitelně dívat nahoru nepřetržitě. Pokud však s někým hovoříte, neklopte ihned oči k zemi, není to dobré. Když chcete zjistit, co dělá člověk vedle vás, rozhodně se obraťte k němu, nedívejte se na něho úkosem. Je to hloupý zvyk, který ukazuje, že nejste dostatečně otevření. Při rozhovoru také nesmíte oči skrývat, jinak svým pohledem stavíte bariéru mezi vnějším a vnitřním světem.

Přijde den, kdy lidé budou jeden na druhého pohlížet tak, jak se na ně dívá Bůh. Už nebudou živit zlobné myšlenky proti svým bližním a každý bude svoji lásku svobodně vyjadřovat očima a úsměvem. J.W.Goethe říkal, že pohled je řečí duše. Bůh i andělé promlouvají svými pohledy. Nic na světě se podobnému pohledu nemůže vyrovnat. To je opravdový jazyk nebes.

V budoucnosti budou lidé rozmlouvat očima, neboť ústa ještě nejsou schopná vyjádřit ty nejjemnější pocity. Představte si, že během chůze po ulici potkáváte stovky lidí a každý vám posílá čistý, upřimný a jasný pohled: bude se vám zdát, že jste se ocitli v rajském světě. Ve stavu zoufalství by vás tyto pohledy opravdové dobroty uzdravily, vzkřísily. Vaše životní zkušenost vás už o obrovské moci pohledu přesvědčila. Jen se vám bohužel  "poštěstilo"  pocítit na sobě pohledy, které vás zarmoutily nebo zranily.

Člověk, který svůj pohled neovládá, se nemůže těšit veškeré hojnosti života. Učte se ke všem zářivým bytostem viditelného i neviditelného světa vysílat svůj pohled plný dobrotivosti. Kdo umí každý den vyzařovat lásku a vděčnost, cítí se stále silnější a jasnější.

 

(Sun Light: Umění ovládat osud)