OČKOVÁNÍ

 
 
Co hýbe současným světem, co se děje? Jsou to hlavně tři záležitosti - moribundus, vakc*inace a volb*y v U*S*A. Ještě bych přidala skandál na Slovensku s umučením gener*ála Lu@čan*ského, ale to nezajímá všechny lidi, jen Slováky a několik dalších, kterým je Slovensko blízké. Problém s islami*zací Evropy ustoupil do pozadí.
Teď budeme mluvit o vakcin+aci, tedy  očko+vání.
Je to nebezpečné. Je to bezpečné. Který z těchto dvou tvrzení je pravdivé? To, kterému věříte. Nemáme žádnou možnost ověřit si pravdivost ani jednoho - ani že je nebezpečné, ani že je bezpečné nechat si vpíchnout moribundus vak+cínu. Kdo věří, že je to bezpečné, najde si hromadu informací, které jeho víru podporují a upevňují. To samé platí pro ty, kdož věří, že jde o genocidu lidstva. Já osobně  věřím té druhé možnosti, totiž, že moribundus, a vše kolem tohoto problému je proces naplánovaný těmi, kteří již po tisíciletí vedou válku proti lidem a naší planetě. Bohužel, ne každý se umí řídit svou intuicí, jen málokdo si umí situaci nacítit... Tento článek píšu pro stejně smýšlející. Kdo z vás věří, že očkov+ání je bezpečné, dále nečtěte...
 
 
Zdá se, že jsme v pasti. Že se tomuto satanskému zlu nikdo nevyhne. Hlavy vzhůru! Máme naději, my jsme vítězové! Spolu s Ježíšem Kristem. Je docela možné, že se nebudeme moci bránit fyzicky, ale ubráníme sebe i své drahé duchovně. Právě o tomto chci psát. Já znám Ježíše Krista, znám Boha Otce i Matku Boží a Ducha Svatého. Když mluvím o těchto nejmocnějších bytostech všeho stvořeného, je to moje osobní zkušenost a můj osobní vztah k Nim. Možná věříte něčemu jinému. V tom případě si moje rady upravte podle toho, čemu věříte. Namísto Ježíše, či Boha Otce  si dosaďte třeba Zdroj, Vesmír, Anděly, Buddhu... Ale pozor, některé takzvaně duchovní bytosti, které jsou vnímány jako pozitivní, můžou být jen nastrčené temnotou. Nedoporučuji proto obracet se například na nanebevzaté mistry, ani na svaté.
 
 
Takže jak? 
Nejdříve je potřeba mít silnou víru a lásku ke Stvořiteli. To samé k Ježíši, i k Panně Marii. To je základní předpoklad účinné a dokonalé obrany proti temnotě a veškerému zlu. O takovýto druh víry můžete Stviřitele požádat, porosit. Druhým předpokladem je, že jste dobrým člověkem. Že se umíte postarat o druhé lidi, pomáhat lidem v nouzi, nikoho neodsuzovat, nežít jen pro sebe. Než budeme nuceni podstoupit vakci+naci, což je skryté očipo*vání, pracujte právě na tomto. Že je to dobrovolné - to je lež jako věž. Dobrovolné jen proto, že zatím není dostatek vak?cín, ale pak - škoda mluvit... 
Každý den proste Nejvyššího, anebo Pána Ježíše o stálou ochranu a pomoc, a samozřejmě za to také každý den děkujte.Věřte, že vás ochrání i tehdy, když ani netušíte, že nějakou pomoc či ochranu potřebujete. (Viz můj článek o havárii autobusu, ve kterém jsem jela - www.abundancia.cz/novy-jolcin-denik/havarie/)
 
 
Již teď proste duchovní autoritu, které bezmezně věříte, že v případě, že budete muset toto o@čkování podstoupit, ať je obsah přeměněn na neutrální látku, případně na vitamínový kokteil. Pokud již budete v rukou vakci+nátora, tím více proste právě o toto, a tím více věřte, že On (Bůh Otec, Stvořitel, Ježíš), či ONA (Matka Boží, Bůh Matka), takovouto moc bezesporu mají. 
Když by k tomuto zločinu očko*vání došlo i na vás, představujte si ještě, že jako malé děťátko sedíte na klíně Boha Otce, či Matky, v bezpečí a ochraně. A přimlouvejte se i za ty zaslepené a podvedené, kteří ve víře, že dělají to nejlepší, co můžou, se podílejí na zotročení a genocidě lidstva. 
 
 
Pomůže také, když si představíte, jak z nejvyššího místa všeho stvořeného, tedy ze Zdroje, letí zlatý paprsek a skrze vaši korunní čakru, pak přes všechny ostatní čakry dále směřuje dolů, hluboko, hluboko, až do středu planety. V opačnem gardu si představte bílý paprsek, vyvěrající ve středu zeměkoule, který pak skrze vaše nohy a všechny čakry míří do Centra, do Zdroje. Pak si představte, jak oba tyto paprsky, zlatý i bílý, proudí vaším tělem, všemi čakrami, všechno uzdravují. Teď vibrujete na jiných úrovních. Nic nízkovibrační vám nemůže ublížit. Pokud chcete pomáhat i druhým lidem, a přitom nemůžete od nich získat souhlas k pomoci, udělejte to takto: Když vámi prochází zlatý paprsek směrem dolů a bílý směrem nahoru, koncentrujte se na své duchovní srdce uprostřed hrudníku. Představte si, že v tom místě je malé sluníčko, které je napájeno enrgií jak bílého, tak i zlatého paprsku a stále se rozšiřuje. Ať je světlo, vycházející z vašeho srdce tak obrovské, jak si jen dokážete představit. Tato energie je takové kvality, že se v ní nic nízkého, temného, zlého neudrží. Proto všechno, co se nachází v okruhu tohoto světla, zářícího z vašeho srdce, je chráněno, a není přitom porušena zásada svobodné vůle. Je to geniální, a přišlo mi to mi jako informace přímo od Ježíše, když jsem řešila problém, jak odvést přísedlíka mému manželovi. Můj muž, jako katolík, by mi svolení k něčemu takovému nikdy nedal.
Dobře, přátelé moji. To je snad vše, co jsem dnes chtěla sdělit. Zda se tím budete řídit, či nikoliv je už jen na vás. Mnoho štěstí, a hlavně ZDRAVÍ, v tomto roku, který před pár dny začal. Mějte se krásně. Odvahu. Vše dovbře dopadne.