DEKLARACE SJEDNOCENÍ LIDSTVA

Autor: Kamil Krbálek (Ilumauir)

4.července 1776 přijali moudří mužové Deklaraci nezávislosti, kterou vyhlásili vznik Spojených států amerických. Od té doby se mnohé změnilo a je načase přijmout Deklaraci sjednocení. Ten 232 let starý dokument je ovšem velmi inspirující, proto jsem ho použil jako základ:

Když se v běhu lidských životů stane pro národy světa nezbytným rozvázat politické svazky, které je poutaly k jejich státům, a vytvořit mezi sebou rovnocenné propojení, k jakému je opravňují přírodní i boží zákony, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásili příčiny, které je vedou ke sjednocení.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá forma vlády těmto cílům na překážku, má lidstvo právo ji změnit nebo zrušit a ustavit novou formu vlády, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lidstvo za vhodné pro zajištění své jednoty a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se formy vlády již ustanovené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé, je-li zlo snesitelné, jsou spíše nakloněni je snášet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je a zneužívat k rozdmýchávání bojů, nenávisti a rozdělení, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští jednoty. Takové bylo trpělivé utrpení těchto národů světa; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny opakovaných bezpráví a rozdělování mají všechny za přímý cíl ustavení nadvlády úzké skupiny lidí nad světem. Na důkaz toho nechť jsou upřímným lidem světa předloženy skutečnosti.

Odmítají schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro spolupráci a schvalují takové, které podporují rozdělení a boj.

Udržují miliardy lidí v bídě a chudobě a jiným dopřávají astronomické zisky, které jdou na úkor zdraví, životního prostředí či společenských vazeb. Blokují používání nejmodernějších technologií, proto aby někteří lidé mohli mít zisk.

 Udržují mezi námi i v době míru stálá vojska. Poslušnost a dodržování i nesmyslných zákonů vynucují policejním násilím a hrozbou soudních trestů.

Vyvolávají mezi námi vnitřní spory a snaží se poštvat proti sobě různé skupiny obyvatel, jak uvnitř jednotlivých států, tak mezinárodně.

Nutí lidi být poslušnými loutkami a manipulují s námi prostřednictví médií a kontrolují naše životy prostřednictvím sledování a shromažďováním osobních informací.

Činí nás závislými na blahovůli státních institucí, dávají nám nesmyslné povinnosti, peníze, které jim odvádíme na daních využívají nehospodárně a platí jimi rozdělování lidí, nikoliv jejich sjednocování.

V každé etapě těchto útisků jsme pokojnými prostředky žádali o nápravu: naše opětované prosby měly za následek jenom ještě větší separaci a izolaci. Formy vlády, jejíchž charakter je tak poznamenaný činy, které vedou k rozdělení, jsou nezpůsobilé býti vládami sjednoceného lidstva.

Ani vůči našim demokratickým institucím jsme nebyli nepozornými. Upozorňovali jsme je, že zákony, které schvalují, lidi rozdělují a tvoří problémy. Připomínali jsme jim okolnosti naší nechuti vůči jejich politice a naší společnou lidskou podstatu, aby odmítli tyto rozdělující zásahy, které nevyhnutelně vedou k přervání našich svazků a styků. Proto se musíme podřídit nutnosti, jež vyžaduje naše sjednocení, a musíme je považovat, tak jako ostatní lidi, za sobě rovné a neoprávněné nám cokoliv přikazovat.

Proto my, lidé, shromáždění na planetě Zemi, dovolávajíce se u nejvyšího soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a z moci svého srdce, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že jsme součástí sjednoceného lidstva a že jsme zproštěni veškerých závazků vůči vládám a státům, a že politické svazky mezi námi a současnými formami vlády na Zemi jsou a mají býti úplně rozvázány. A že jako svobodní a nezávislí lidé máme plnou moc nad svými životy, že můžeme budovat planetu lásky, míru, radosti, hojnosti, že můžeme spolupracovat na rozkvětu místo boje o přežití a provádět všechny ostatní úkony a věci, jež podporují naší jednotu. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, navzájem a jeden druhému zaručujeme svou podporu, soucit, přijetí, pochopení a lásku.

 

ZDROJ