PROROCTVÍ O KONCI LIDSTVA

 

Celá řada zvěstovatelů a věštců předvídala v průběhu věků zánik lidské civilizace ohněm. mezi nimi však zaujímají zvláštní místo šamani indiánského kmene Hopi. V rozsáhlém proroctví, vzniklém v dávných předkolumbovských časech, uvádějí varovná znamení blížící se katastrofy. A ty se k údivu všech postupně vyplňují.

**********************************************

Na jihozápadě Spojených států amerických, v oblasti nazývané Čtyři rohy, žili po staletí Indiáni kmene Hopi. Podle některých etnografů tvoří samostatný rod, podle jiných patří do veliké rodiny navajů. Před příchodem bělochů zahrnovala jejich loviště plochu několika tisíc čtverečních kilometrů a obyvatelstvo žilo v důmyslně zbudovaných osadách, v takzvaných pueblech. Dnes živoří žalostné zbytky kdysi lidnatého národa v nevelké rezervaci a i odtud jsou násilně vytlačovány. jediné, co si přes všechnu snahu kolonizátorů nenechali indiáni nikdy vzít, je jejich svébytná kultura. Zvláštní místo v ní zaujímají proroctví, předávaná ústně generacemi šamanů z otce na syna.

Obsahem předpovědi je takzvaná Velká očista neboli zánik lidské civilizace ohněm. Hopiové nespecifikují, zda katastrofa bude způsobena pádem asteroidu, výbuchem supervulkánu nebo třeba moderními zbraněmi. V každém případě však bude příčinou hněv Velkého ducha, rozhodnutého vyhladit zkažené lidstvo a očistit zneuctěnou Matku Zemi.

Prorocké vize Hopiů byly po staletí přísně utajované. Roku 1948 však rada starších porušila odvěkou tradici a jejich obsah zveřejnila. Důvodem byly postupně se naplňující znamení posledních dnů před příchodem Velké očisty. Podívejme se teď na nejdůležitější předzvěsti, které zveřejnil Frank Waters ve svém díle "Knoha Hopi" a po něm i další etnografové a žurnalisté.První část Hipijského proroctví se už splnila. Týká se příchodu bělochů do Ameriky a je neuvěřitelné, jak přesné informace z budoucnosti indiánští šamani měli.

 

"Kdysi v dávnověku žili dva bratři - bílý a rudý," praví se tu. "Byli svorní a hospodařili u kamenného stolu se znakem kola. Jednou se deska zlomila a každý z bratrů si vzal půlku. Bílý krátce na to odešel za velikou vodu a rozvíjel techniku, rudý zůstal a uchovával odkaz předků. Jednoho dne se bílý vrátí zpět. Jestliže přinese zpět svůj díl stolce, zavládne na zemi věčný mír a hojnost. Běda ale, pokud se místo s kamennou deskou vrátí se znamením kříže. Tehdy vypukne obrovské krveprolití a rudí lidé budou téměř vyhlazeni. Potomci bílého bratra přivedou do země stáda podivných zvířat s rohy a vezmou rudým lidem jejich loviště. Budou budovat železné cesty pro dýmající kovové koně a sputají zemi pavučinou kovových provazů. Tím ale zkáza neskončí. Bílý bratr se od démonů tmy naučí vyrábět kovová vejce. V každém z nich bude ukryta síla celého slunce, které sestoupí na zem, sežehne vše živé a otřese Matkou Zemí. Zároveň zavládne taková zkaženost, že se Velký duch rozhodne vyhladit sémě bílého bratra."

Člověka při tomto proroctví bezděky zamrazí, že příchod kolonizátorů se stády dobytka, vybudování železniční i elektrické sítě a dokonce nukleární zbraně byly předpovězeny dávno předtím, než Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Z předpovědí Hopiů se dovídáme, že den, kdy se Velký duch rozhodne udeřit na lidstvo, se dá rozpoznat z několika znamení. "Tím prvním bude to, že bílý muž vstoupí do posvátného území Čtyř rohů, vyžene odtud rudý národ a začne vykopávat z půdy kovové vnitřnosti Matky Země, aby získal její sílu. Až bude její lůno vykradeno, přijde na bílé muže zkáza. Mohutná síla od východu, oděná do rudého pláště, udeří na bílý lid a bude ho nemilosrdně vraždit. Ti bílí, kteří přežijí, budou však i nadále vyznávat zlo."

 

V roce 1985 schválil Kongres USA zákon o přesídlení kmene Hopi z oblasti Čtyř rohů. Na posvátnou indiánskou půdu vzápěti vtrhly těžařské společnosti a začaly tu dolovat uran. Na pozemcích svých předků dnes protizákonně setrvávají jen poslední ostrůvky Hopiů. Vize o záboru hopijské země se tedy vyplnila. Splní se i druhá část o invazi Číny do Spojených států?

V dávném proroctví se předpovídá dokonce přistání na měsíčním povrchu a vznik stanice na oběžné dráze. "Až bílí lidé přinesou na zem kousky Měsíce, poruší tím rovnováhu vesmíru a uvedou do chodu ničivé síly. Krátce nato postaví na nebi veliký dům a z něho budou pozorovat Zemi. Nebeské obydlí však nakonec spadne a jeho pád bude připomínat jiskřivou padající hvězdu. To bude jedno z posledních znamení konce. Tím konečným bude, až letní rostliny v posvátné oblasti Černá Mesa rozkvetou nečekaně v zimě. Velká očista pak přijde nejpozději do deseti let."

Člověk opravdu vzlétl do kosmu a přivezl na Zem kousky měsíční horniny. Kosmická stanice Mir, předchůdce ISS, na konci své činnosti shořela roku 2001 v hustých vrstvách atmosféry a pro pozorovatele se mohla jevit jako padající hvězda. K dovršení všeho pak v zimě 2006 vykvetly v posvátném území Černá Mesa letní rostliny. velká očista ohněm, máme-li věřit slovům indiánů, nám tedy skutečně klepe na dveře.

 

(Ing. Vladimír Červinka v časopise Magazín 2000 záhad, číslo 8/08)